перейти на сайт>>

Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці

ID роботи: 5327
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Фінансовий ринок як системне утворення та його роль і місце к фінансовій системі

1.1. Економічна сутність та принципи функціонування фінансових ринків

1.2. Характеристика інституціональної структури фінансового ринку

1.3. Механізм управління фінансовими ринками

2. Дослідження особливостей  функціонування фінансового ринку України на сучасному етапі

2.1. Характеристика факторів, що впливають на розвиток фінансового ринку

2.2. Структура фінансового ринку України

2.3. Аналіз ефективності функціонування фінансового ринку України

3. Особливості використання інноваційних технологій в сфері управління фінансовими ринками

3.1. Рекомендації щодо державної політики України в умовах інтеграції до світової економіки та під час включення до глобалізаційних процесів

3.2. Основи формування та розвитку ринку фінансових інновацій

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

Фінансовий ринок за своєю природою є інноваційним, свідченням чого є постійна поява інноваційних фінансових продуктів та інструментів, формування і розвиток його нових сегментів. Це дозволяє виокремити ринок фінансових інновацій як первинну складову фінансового ринку.

Для  фінансового ринку України характерне домінування пайових цінних паперів, які надають право власності, їх частка протягом аналізованого періоду склала більше 70 %.

Структура цінних паперів, що випускаються в Україні, поступово ускладнюється, а отже створюються певні умови диверсифікації розміщення тимчасово вільних фінансових ресурсів.

На  сучасному етапі розвитку домінує неорганізований ринок, хоча в 2011 році частка торгів на організованому ринку поступово збільшувалася. Цьому, можливо, певною мірою сприяло прийняття нової редакції Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, але остаточні висновки можна буде зробити через певний проміжок часу.

Об’єктна і структурна характеристика ринку фінансових інновацій базується на понятті фінансової інновації як результату комплексного процесу вирішення проблеми у фінансовій галузі для забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами та ризиками з метою забезпечення розвитку, конкурентоспроможності та фінансової стійкості в умовах мінливості економічного середовища, невизначеності й інформаційної асиметрії. На жаль, слід констатувати, що український фінансовий ринок залишається в трійці аутсайдерів у рейтингу розвитку міжнародних фінансових ринків та інноваційного потенціалу національних систем.

За наявності значного потенціалу національного фінансового ринку та деяких позитивних тенденцій нагальною потребою є прискорення розроблення принципів формування національної фінансової політики в контексті впровадження фінансових інновацій з урахуванням розвитку світового ринку, формування прийнятного інноваційного клімату та поширення інноваційної культури учасників ринку, що надасть можливість ефективно працювати на ринку і на ринок України.

Проаналізувавши стан фінансового ринку України можна зробити висновки, що фінансовий ринок є особливою  сферою, яка включає велику кількість відносин між собою, доповнюють одна одну та потребують удосконалення.

На сучасному етапі розроблені тактичні завдання державної політики розвитку  фінансового ринку України, якими є:

а)                розробка єдиних функцій управління для багатьох дер­жавних органів, що регулюють фінансовий ринок;

б)               створення жорсткої регулятивної інфраструктури ринку та її правової бази як способу обмеження ризиків інвесторів (вимоги до достатності капіталу, якості активів і ліквідності небанківських інвестиційних інститутів, обмеження їх власних операцій щодо ризиків, правил етичного ведення операцій та повного розкриття інформації при обслуговуванні клієнтів);

в)                закріплення в правовій базі фінансового ринку заходів щодо відповідальності за невиконання встановлених правил;

г)                облік, упорядкування та систематизація правової бази фінансового ринку, що дасть можливість рядовому спеціаліс­ту вільно користуватися  величезним  масивом  нормативних актів;

д)               вжиття заходів щодо легалізації тіньового капіталу, за­побігання відпливу капіталів за кордон та забезпечення про­зорості й цілісності фондового ринку;

е)                узгодження українських і міжнародних стандартів, що використовуються на фінансовому ринку;

ж)              створення системи інформації про стан фінансового рин­ку та забезпечення її відкритості для інвесторів;

з)                формування механізму недопущення надмірного розвит­ку державних цінних паперів, що відволікає частину грошо­вої пропозиції потенційних інвестиційних ресурсів на пок­риття непродуктивних витрат;

и)               створення вітчизняного інвестора (в першу чергу необ­хідно залучити населення, яке не має ні знань, ні спеціальних кваліфікацій);

к)                створення державної або недержавної системи захисту інвесторів на ринку від втрат, пов’язаних із банкрутством ін­вестиційних інститутів;

л)                підтримка з боку держави освітніх закладів, які забезпе­чують фінансовий ринок високодосвідченими  фахівцями;

м)              виділення державою фінансових і матеріальних ресурсів для розвитку та ефективного функціонування ринку.

Формування і розвиток національного ринку фінансових інновацій повинні відбуватися за всіма напрямами – правовим, інституційним та технологічним.

Упровадження фінансових інновацій надасть позитивні ефекти щодо поліпшення розподілу фінансових ресурсів на фінансових ринках, що сприятиме стабільному довгостроковому зростанню економіки, зменшення коливань темпів економічного росту, що підтверджується досвідом країн Європейського Союзу, підвищення гнучкості суб’єктів фінансової інфраструктури. І надалі актуальним залишається подальше вивчення теорії і практики фінансових інновацій, особливостей міжнародного фінансового ринку та ринків розвинутих країн світу, які підтвердили свою ефективність часом, що дозволить активізувати процеси формування національного фінансового ринку на засадах інноваційності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: