Розділ робіт: Державне регулювання економіки

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: «Мiжнародна система фiнансового монiторингу» варіант 9

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1. Організація протидії відмиванню грошей у країнах Азії.

2. Вимоги Рекомендацій FATF щодо ідентифікації клієнта та їх реалізація у законодавстві України.

3. Державна служба фінансового моніторингу як підрозділ фінансової розвідки в Україні.

Список використаної літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Розвиток концепції людського потенціалу  на сучасному етапі

1.1. Сутність поняття «людський потенціал» у контексті суспільного розвитку

1.2. Взаємообумовленість людського розвитку та технічного прогресу

Розділ ІІ. Аналіз розвитку людського потенціалу як ресурсу технологічного прогресу України

2.1. Освітня складова частина людського потенціалу як основа технологічного прогресу

2.2. Кадровий потенціал наукової сфери України та його роль у забезпеченні технологічного розвитку

Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку людського потенціалу України у контексті подальшого технологічного прогресу

3.1. Проблеми формування та використання людського потенціалу

3.2. Пропозиції щодо розвитку людського потенціалу України як головного активу технологічних перетворень

Висновок

Використана література
Державне регулювання трудових доходів населення та його ефективність

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

1 Теоретичні основи державного регулювання доходів населення

1.1 Сутність та основні види доходів населення

1.2. Чинники що впливають на формування доходів населення

1.3 Роль держави в регулюванні трудових доходів населення

2 Загальна характеристика трудових доходів населення України

2.1 Аналіз рівня доходів населення України

2.2 Основні види доходів населення в України

2.3 Нерівність доходів населення та його причини

3 Напрямки удосконалення регулювання доходів населення В Україні

3.1. Шляхи підвищення рівня доходів населення в умовах переходу до ринкової економічної системи

3.2 Пріоритетні завдання політики держави із регулювання доходів населення

3.3 Зарубіжний досвід державного регулювання трудових доходів населення

3.4 Напрями та шляхи реалізації державної політики трудових доходів населення в Україні

Висновки

Перелік посилань

ДодаткиВисновок:

Таким чином, проведене дослідження державного регулювання трудових доходів населення та його ефективності показало, що здійснюючи регулювання грошових доходів населення, держава використовує різноманітні методи та інструменти, які змінюються залежно від конкретних умов, матеріальних можливостей держави, досвіду регулювання і так далі. За допомогою застосовуваних методів держава реалізує свої регулюючі функції, досягаючи поставлених цілей.

Головною метою державного регулювання оплати пра...

Стабилизация экономики – важнейшая функция государства

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Введение
1. Теоретические основы стабилизации экономики
1.1 Сущность и содержание понятия «стабилизация экономики»
1.2. Основные составляющие и принципы стабилизации экономики
2. Содержание и сферы регулирования экономики как важнейшая функция государства в условиях перехода к рынку
3. Стабилизационная политика государства
3.1. Экономические циклы и государственная политика
3.2. Политика государства в отношении безработицы
3.3. Стабилизационная политика государства в Украине
Заключение
ЛитератураВисновок:

Экономический строй любого государства может основываться только на двух организационных началах: на субъективной воле руководящего органа или на объективных экономических законах. В первом случае речь идет о планово-директивной экономике, основанной на распределении имеющихся ресурсов и полученных с их помощью доходов. В основе такого распределения лежит волюнтаристский подход одного человека или группы людей, наделенных (обычно сами себе присвоивших) правами принимать решения. Поэтому плано...

Государственное регулирование в смешанной экономике

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Введение

1.     Характеристика и общие черты смешанной экономики

1.1. Понятие смешанной экономики и ее место в современном мире

1.2. Модели смешанной экономики

1.3. Характеристика смешанной системы хозяйства

2. Формы и методы государственного   регулирования в смешанной экономике

2.1. Понятие и сущность государственной экономической политики

2.2. Объекты цели и средства государственного регулирования смешанной экономики

3. Государственное регулирование смешанной экономики на современном этапе

3.1. Предпосылки новой стратегии государственного управления экономикой

3.2. Управление государственной собственностью; структура управления государственным сектором экономики

3.3. Государственная поддержка инновационных процессов

3.4. Государственное регулирование товарных, финансовых и информационных рынков

3.5. Государственное регулирование внешнеэкономических процессов

3.6. Государственное управление на региональном уровне

Заключение

Список использованной литературыВисновок:

Минимально необходимые границы регулирования реального рынка определяются организацией денежного обращения, производством общественных товаров и устранения внешних эффектов. Максимально допустимые границы вмешательства государства в экономику определяются перераспределением доходов, обеспечением некоторого уровня занятости, противодействием монополизму и инфляции, развитием фундаментальных исследований, проведением региональной политики, реализацией национальных интересов в мировой экономике....

Система місцевих бюджетів і шляхи її оптимізації

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Теоретичні основи системи місцевих бюджетів україни
1.1. Сутність, структура та роль місцевих бюджетів
1.2. Особливості формування місцевих бюджетів України
1.3. Формування і розподіл видатків місцевих бюджетів України
Висновки за розділом
Розділ
Аналіз системи місцевих бюджетів луганської області
2.1 Динаміка доходів місцевих бюджетів Луганської області
2.2 Аналіз видаткової частини бюджету Луганської області
Висновки за розділом
Розділ
Оптимізація системи місцевих бюджетів
3.1. Проблемні питання формування та використання місцевих бюджетів
3.2. Оптимізація формування та резерви зростання дохідної частини місцевого бюджету
Висновок зо розділом
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами і управліннями на відповідній території.

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та вирі...

Механізм формування місцевих бюджетів

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 51 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Теоретичні і методичні основи формування місцевих бюджетів
1.1. Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів
1.2. Принципи формування місцевих бюджетів
1.3. Особливості формування доходів місцевих бюджетів
Розділ іі. Економічний механізм формування бюджетних ресурсів регіону
2.1. Сучасний стан і проблеми формування місцевих бюджетів в Україні
2.2. Модифікація системи міжбюджетних відносин як необхідна складова формування ефективної регіональної економіки
2.3. Забезпечення соціальної спрямованості видатків місцевих бюджетів
Розділ ііі. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення
3.1. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів
3.2. Удосконалення бюджетного механізму формування та використання фінансових ресурсів регіону
Висновок
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Місцеві бюджети як інструмент впливу місцевого самоврядування на економічні й соціальні процеси, які відбуваються в державі, відіграють сьогодні надзвичайно важливу роль.

Важливим питанням, яке було і залишається актуальним на даний час, є доходи місцевих бюджетів. Їх формування вимагає пошуків нових форм і методів планування податків, зборів і обов’язкових платежів та вироблення дієвих механізмів міжбюджетного регулювання.

Інститут місцевого самоврядування почав формуватись в Укр...