Розділ робіт: Економічна теорія

Агробізнес

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

     Вступ

Розділ 1. Агробізнес – особлива складова підприємництва.

Основні елементи механізму агробізнесу.

      1.1. Суть та основне призначення агробізнесу.

      1.2. Особливості розвитку підприємництва  в аграрному секторі.

      1.3. Фермер – основний суб'єкт підприємництва на селі

Розділ 2. Агробізнес у різних регіонах України.

      2.1. Загальна оцінка стану агробізнесу в Україні

      2.2. Умови розвитку і спеціалізація агробізнесу в різних регіонах України

      2.3. Ринкові перетворення і агробізнес у регіонах України

 Розділ 3. Державне регулювання агробізнесу.

3.1. Особливості державного регулювання агробізнесу в різних країнах.

3.2. Основні напрямки вдосконалення державного регулювання         

        агробізнесу в Україні.

ВисновокВисновок:

Агробізнес являє собою форму підприємництва в аграрному секторі економіки країни.

Будь-яка структура підприємницької діяльності та агробізнесу організується з метою одержання доходу - основного або додаткового.

В країнах з ринковою економікою ефективність підприємств малого бізнесу визначається в основному двома показниками : обсягом продаж і масою прибутку, а для середнього і великого бізнесу, крім названих показників : розміри активів і акціонерного капіталу.

Сьогодні в Ук...

Економічна сутність інфляції та шляхи її подолання

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 20 грн.


Змiст:

Вступ                                                                                                      

  1. Економічна сутність, види та причини виникнення інфляції        

1.1.                     Поняття інфляції                                                                       

1.2.                     Види інфляції                                                                                

1.3.                     Причини інфляції                                                                      

2.Основні шляхи подолання інфляції                                                 

2.1.                     Гасіння інфляційних очікувань                                                    

2.2.                     Ефективна монетарна політика                                                

2.3.                     Скорочення бюджетного дефіциту                                           

2.4.                     Раціоналізація зовнішньоекономічної політики                        

2.5.                     Тактичні антиінфляційні заходи                                              

3.Інфляція та антиінфляційна політика в Україні                             

3.1.                     Особливості інфляції в Україні                                               

3.2.                     Економічні та соціальні наслідки інфляції                                  

3.3.                     Шляхи подолання інфляції в Україні                                        

Висновки                                                                                       

Список використаной літератури                                                      Висновок:

Інфляція - багатогранний, складний процес, який чітко відображає всі основні проблеми й суперечності економіки. Найбільш очевидно вона проявляє себе в систематичному переповненні каналів грошового обігу масою надлишкових грошей, що веде до їх знецінення та додаткового перерозподілу національного доходу й національного багатства на шкоду більшості населення. Залежно від сили згубної дії на економіку розрізняють інфляцію: повзучу, галопуючу і гіперінфляцію.

Світова практика знає цілий арс...

Історія і розвиток політичної економії. Сучасні економічні школи

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Зародження і розвиток політичної економії

1.1.        Політична економія як наука

1.2. Зародження політичної економії

1.3.Еволюція  політичної економії

Розділ ІІ. Розвиток політичної економії в Україні

2.1. Історія розвитку політичної економії в Україні

2.2. Питання методології історії політичної економії у працях українських учених

2.3. Методологічні проблеми сучасної політичної економії

Розділ ІІІ. Сучасні економічні теорії та школи: загальна характеристика

3.1. Неокласична економічна теорія

3.2. Інституціоналізм

3.3. Кейнсианство та його еволюція

Висновки

Список літературиВисновок:

Отже, політекономія – це суспільна наука, що розвивається разом з розвитком економічних відносин у суспільстві. Вона не тільки описує економічні процеси, що відбуваються, а й покликана знаходити шляхи ефективного розв'язання економічних проблем суспільства. Оскільки змінюються економічні умови, науковці змушені не тільки уточнювати існуючі визначення, а й змінювати підходи, фундаментальні концепції, висновки. Попередні уявлення відпадають, а народжуються нові, ті, що відповідають новій дійсно...

Конкуренція і моделі ринку в Україні

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1.  Конкуренція, її сутність і функції. Форми конкуренції і моделі ринків.

1.1. Конкуренція, її сутність і функції

1.2. Аналіз монополії і конкуренції в економічній теорії

1.3. Форми конкуренції і моделі ринків.

2. Аналіз структури та тенденцій розвитку конкурентного ринку в Україні

2.1. Структурні передумови розвитку конкуренції є Україні

2.2. Монопольний та потенційно конкурентний сектори національної економіки

2.3. Оцінка конкурентного тиску суб'єктами господарювання

3. Забезпечення розвитку економічної конкуренції в Україні

3.1. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності економіки в Україні

3.2. Шляхи підвищення конкурентоспроможності національної економіки

Висновки

Список літературиВисновок:

Аналіз даних кон'юнктурних досліджень також свідчить, що в останні роки конкуренція істотно посилилася практично в усіх галузях української економіки. Щоправда, багато керівників розглядають високу конкуренцію як фактор, що стримує виробництво. Однак найбільш помітні позитивні зрушення спостерігаються в тих галузях, де конкуренція особливо висока - роздрібна торгівля, автотранспорт, харчова, хімічна і нафтохімічна промисловість тощо. У той же час там, де дія ринкових механізмів обмежена (особ...

Безробіття. Причини, види, соціально-економічні наслідки

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти проблеми ринку праці. Причини, види та соціально-економічні наслідки безробіття

1.1.Безробіття як соціально-економічна проблема

1.2. Причини безробіття

1.3. Негативні соціально-економічні наслідки, які породжує безробіття

Розділ ІІ. Аналіз причин та тенденцій безробіття в сучасній Україні

2.1. Характеристика  причин безробіття

2.2. Аналіз рівня безробіття

2.2. Структура безробіття в Україні

Розділ ІІІ. Проблема  безробіття в Україні: шляхи та перспективи її вирішення

3.1. Суть, форми, основні чинники та важелі регулювання рівнів безробіття

3.2. Основні напрями удосконалення механізму державного регулювання безробіття на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Безробіття є соціально-економічною проблемою, котра потребує першочергового вирішення. Особливо гострою це питання полягає в умовах фінансово-економічної кризи в Україні. Тому необхідні узагальнення теоретичних положень і сучасного стану зайнятості та безробіття працездатного населення, розробка рекомендацій щодо подолання труднощів і негараздів по даній складовій соціально-економічного розвитку держави.

Український ринок праці та зайнятість мають свої особливості. Йдеться про ті з них,...

Основні напрямки забезпечення економічного зростання

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Сутність, фактори, джерела і типи економічного зростання

1.1. Економічне зростання та економічний розвиток

1.2. Типи економічного зростання

1.3.  Фактори економічного зростання, продуктивність та збереження

Розділ ІІ. Аналіз темпів економічного зростання України

2.1.  Характеристика сучасного стану української економіки

2.2.        Динаміка економічного зростання в Україні

2.3.Позитивні та негативні ефекти економічного зростання в Україні.

Розділ ІІІ. Фактори та умови забезпечення сталого економічного зростання в Україні

3.1. Проблеми і наслідки економічного зростання

3.2. Шляхи прискорення темпів економічного зростання

3.3. Напрямки забезпечення економічного зростання в Україні

Висновки

Список літературиВисновок:

Економічне зростання є важливою економічною метою кожної країни. Збільшення обсягу продукції в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня життя в країні. Економіка, що зростає, спроможна повніше задовольняти потреби людей і ефективніше розв'язувати соціально-економічні проблеми. Збільшення заробітків у ході економічного зростання створює можливості сім'ям і окремим особам отримувати додаткові матеріальні блага і послуги без відмови від споживання інших життєвих благ. Економічне зро...

Теорія економічного зростання

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Основні положення теорії економічного зростання

1.1.        Поняття та сутність економічного зростання

1.2. Характеристика основних теорій економічного зростання

1.3. Фактори економічного зростання

Розділ 2.  Характеристика економічного зростання  в сучасній Україні

2.1 Історія розвитку економічної системи  Україні

2.2 Аналіз динаміки економічного зростання України

2.3 Проблеми економічного зростання  в Україні

Розділ ІІІ. Використання положень теорії економічного зростання у процесі розвитку економіки України

3.1. Проблеми економічного зростання в Україні

3.2. Обґрунтування шляхів економічного зростання країни

3.3. Альтернативи економічного зростання України

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Економічне  зростання є надзвичайно складним явищем (категорією). Розроблені протягом тривалого часу теорії економічного зростання не можна назвати всеохоплюючими з точки зору врахування в них факторів (природні ресурси, політичні інститути, законодавство, соціально-економічні, екологічні чинники). Головною метою економічного зростання є збільшення обсягів економічних благ, що сприяє поліпшенню життя населення, створенню стабільної соціально-політичної ситуації у країні. Теорія  економічного ...