Розділ робіт: Українська мова

Українська мова (за професiйним спрямуванням) ВАРІАНТ 7 (ХНУ ФДН)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

1. Розкрийте зміст теоретичного питання

Діяльність М.Драгоманова в історії української літературної мови.

2. Виконайте завдання теоретичного характеру

Розкрийте особливості виникнення і розвитку друкарства в Україні.

3. Доберіть власне українські синоніми до іншомовних слів. Які з наведених слів є загальнонауковими термінами? Поясніть їх значення.

4. Визначте, до якої групи термінологічної лексики належать слова.

5. Поясніть значення фразеологізмів, взятих з різних галузей виробництва, культури, мистецтва. Доберіть до кожного з них синонімічний та анатомічний фразеологізм.

6. Поясніть значення поданих слів-паронімів, складіть речення з кожним із них.

7. Запишіть іменники в родовому відмінку однини, коротко поясніть їх значення в дужках.

8. Узгодьте кількісні числівники з іменниками, провідміняйте утворені словосполучення в усіх відмінках.

9. Перекладіть українською мовою подані конструкції з дієслівними формами.

10. Впорядкуйте синтаксичну будову речень, розставте розділові знаки у запропонованих реченнях

11. Виправте помилки у перекладі прийменникових конструкцій.

12. Запишіть власне прізвище, ім’я, ім’я по батькові в усіх можливих відмінкових формах.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 14 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для екзаменаційного контролю з навчальної дисципліни „УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” ІІІ курс денне відділення

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 4 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

1.Слова або словосполучення, що позначають поняття певної галузі знань чи діяльності людини та мають такі ознаки, як системність, точність, нейтральність, наявність дефініції, - це:

а) книжні слова; в) професіоналізми;

б) терміни; г) плеоназми.

2.Друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію, - це:

а) документ; в) формуляр-зразок;

б) бланк; г) реквізит.

3.Документи, які закріплюють функції, обов'язки й права організації, закладу або установи протягом тривалого терміну, називаються:

а) розпорядчими; в) організаційними;

б) кадровими;г) особовими.

4.Правовий статус української мови як державної забезпечує:

а) Конституція України (ст. 6);

б) проект закону України „Про мову” і Конституція України (ст. 11);

в) рішення Конституційного Суду України від 24 грудня 1999 року;

г) Закон „Про мови в Українській РСР” (прийнятий 28 жовтня 1989 року) і Конституція України (ст.10).

5.За генеалогічною класифікацією українська мова належить до:

а) індоєвропейської сім'ї, слов'янської групи, східнослов'янської підгрупи;

б) тюркської сім'ї, слов'янської групи, південнослов'янської підгрупи;

в) індоєвропейської сім'ї, слов'янської групи, західнослов'янської підгрупи;

г) тюркської сім'ї, слов'янської групи, східнослов'янської підгрупи.

6.Мовна політика - це:

а) ситуація взаємодії різних мов чи різних форм існування однієї мови в певній державі з огляду на їхню функціональну специфіку й ареал поширення;

б) система засадничих нормативних постанов, які ґрунтуються на компетентному оцінювані мовної ситуації в країні;

в) система заходів (політичних, юридичних, адміністративних), спрямованих на регулювання мовних відносин у державі, зміну чи збереження мовної ситуації в державі;

г) галузь мовознавства, що кодифікує норми, стандарти, репрезентації мовної системи.

7.Особливий вид тексту, створений у результаті аналітико-синтетичної обробки першоджерела, тобто скорочений запис певної інформації, що дозволяє його авторові через деякий час відновити інформацію, - це:

а) анотація; в) резюме;

б) конспект; г) план.

8.Як називається дистанція між учасниками спілкувального акту, яка дорівнює 0 - 45 см :

а) товариська; в) соціальна;

б) інтимна; г) громадська або публічна.

9.Просторові стосунки людей у процесі спілкування називаються:

а) кінетикою; в) хромемікою;

б) проксемікою; г) графемікою.

10.Зазначте варіант, у якому в словах порушено акцентуаційну норму:

а) каталóг, рáзом, бюлетéнь; в) отáман, пóмилка, ознáка;

б) фáховий, довіднúк, завдáння; г) зáвжди, квартáл, листопа́д.

11.Зазначте рядок, у якому всі назви спеціальностей утворено правильно:

а) апаратник, підрядчик, швея; в) рільник, копіювальник, конюх;

б) муляр, кулеметник, рибак; г) різьбяр, сигнальщик, нафтовик.

12.Визначте варіант, у якому назви людей за національністю чи місцем проживання утворені неправильно, або вкажіть, що помилок немає:

а) туркеня; б) кіпріотка;

в) гречанка;г) помилок немає.

13.Зазначте рядок, де всі пари слів є синонімами:

а) юрист - працівник, інцидент - випадок, демократія - монархія;

б) ватажок - отаман, тактовний - тактичний, відсоток - процент;

в) в'язень - невільник, імовірний - вірогідний, говорити - ректи ;

г) недолік - дефект, гречний - чемний, дружний - спільний.

14.Значення „надумане мірило упередженої людинияка підганяє під нього факти дійсності” має фразеологізм:

а) піррова перемога; в) дамоклів меч;

б) геростратова слава; г) прокрустове ложе.

15.Правильно оформлено бібліографічний опис джерела в рядку:

а) Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики / Л. П. Нагорна. - Київ, Світогляд, 2005. - 315 С.;

б) Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. - К., Світогляд, 2005. - 315 с.;

в) Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. - К.: „Світогляд”, 2005. - с. 315 ;

г) Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики / Л. П. Нагорна. - К. : Світогляд, 2005. - 315 с.

16.Апостроф треба писати на місці пропусків у рядку:

а) п..ять відсотків, б..юджетний кодекс;

б) розпочинати кар..єру, транс..європейське шосе;

в) військовий ад..юнкт, поширити на пів..Європи;

г) забезпечений рант..є, духм..яний хліб.

17.Подвоєні букви треба писати на місці всіх пропусків у рядку:

а) записати до щоден..ика, прочитати кілька стат..ей, воз..єднання українського народу;

б) скасувати депутатську недоторкан..ість, накласти вет..о на закон, ем..іграція населен..я;

в) записати вихідні дан..і, ан..алти історії, написати ан..отацію до стат..і;

г) запроваджувати економічні ін..овації, почалися ім..іграційні процеси, далека Гол..андія.

18.Визначте варіант, у якому неправильно утворений прикметник від географічної назви:

а) лейпцизький (Лейпциг), ла-маншський (Ла-Манш);

б) лепетиський (Лепетиха), бакинський (Баку);

в) ростовський-на-Дону (Ростов-на-Дону), дамаскський (Дамаск);

г) ніцький (Ніцца), поліський (Полісся).

19.З'ясуйте, у якому варіанті допущено помилку в написанні слів іншомовного походження:

а) фейєрверк, Ватикан, утилітарний ; в) Сідней, Вашингтон, кипарис;

б) Єрусалим, католицизм, староіндійський; г) сертифікат, конвеєр, нацист.

20.З великої букви пишуться всі слова в рядку:

а) (х)рестові (п)оходи, (н)овий (р)ік, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни;

б) (к)онституція (у)країни, (п)апа (р)имський, (в)сесвітня (р)ада (м)иру;

в) (р)ада (б)езпеки, (з)елені (с)вята, (к)иївський (н)аціональний (у)ніверситет;

г) (к)омуністична (п)артія (у)країни, (д)руга (с)вітова (в)ійна, (п)олтавська (б)итва.

21.Визначте рядок, у якому всі прізвища записані неправильно:

а) Білов, Камєнев, Андрєєв; в) Соловйов, Єршов, Семенов;

б) Кузьмич, Державін, Критиков; г) Лук'янов, Озеров, Чичиков.

22.Визначте варіант, у якому допущено помилку при утворенні імені по батькові:

а) Тимофіївна, Карповна; в) Лукович, Святославівна;

б) Василівна, Тимофійович; г) Григорович, Миронівна.

23.До жіночого роду належать усі іменники рядка:

а) ООН, Чилі, ДАІ;б) СНД, візаві, комюніке;

в) метро, какаду, Міссісіпі;г) КПУ, Тріполі, торнадо.

24.Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

а) консенсус, актив, мітинг; в) Ліван, дизель, мільярд;

б) хабар, переворот, директор; г) фунт стерлінгів, менеджер, перебіг.

25.Визначте варіант, у якому допущено помилку при утворенні кличного відмінка:

а) Сергію Петровиче, Валентино Іванівно ; в) депутате Іваненко, Генріху Ярославовичу;

б) Ілле Костянтиновичу, Анастасіє Вадимівно; г) Флорію Федоровичу, Інно Іллівно.

26.Визначте варіант, у якому є помилка при відмінюванні чоловічих прізвищ:

а) Савенку (Савенко), Кузьом (Кузьо);

б) Панібудьласці (Панібудьласка), Ухачовим (Ухачов);

в) Шульзі (Шульга), Маничу (Манич);

г) Гмирею (Гмиря), Чайкі (Чайка).

27.Визначте варіант, у якому немає помилок в оформленні фрагментів заяви:

а) Ректорові Луганськогоб) Ректорові університету

національного університету проф. В. С. Курилу

імені Тараса Шевченка Арушенка І. В.,

проф. Курилу В. С. який проживає за адресою:

Арушенка Іллі Васильовича, вул. Космонавтів, 23, кв. 51,

який проживає за адресою:м. Луганськ, 91011

вул. Космонавтів, 23, кв. 51, м. Луганськ, 91011 тел. (0512)34-32-31;

тел. (0512)34-32-31;

в) Ректору Луганського г) Ректорові Луганського

національного Університету імені Національного Університету

Тараса Григоровича Шевченка ім. Т. Г. Шевченка

проф. Курилу В. С. проф. Курилу Віталію Семеновичу

Арушенко Іллі Васильовича, Арушенка Іллі Васильовича,

який проживає за адресою: який проживає за адресою:

91011, м. Луганськ, вул. Космонавтів, 23, кв. 51, вул. Космонавтів, 23, кв. 51,

тел. (0512)34-32-31; м. Луганськ, 91011

тел. (0512)34-32-31.

28.Визначте речення, у якому числівник стоїть у правильній формі:

а) Проведено зустріч з п'ятистами сорока шести виборцями.

б) Надіслати запрошення чотирьомстам сімдесятьом учасникам конференції.

в) На сьогодні підписано більше двух тисяч міжнародних договорів України міждержавного, міжурядового й міжвідомчого характеру.

г) Перша згадка про Запорозьку Січ з'являється тисячу п'ятсот п'ятдесят першого року.

29.Визначте речення, у якому іменник з числівником узгоджено правильно:

а) Сорок три виборці організували страйк.

б) Проголосувало триста двадцять два депутата.

в) Сто сорок два студента історичного факультету підтримали пропозицію декана.

г) У прес-конференції взяло участь троє професорів і двоє генералів.

30.Виберіть один з п'яти варіантів, при якому відповідь у діалозі буде правильною.

-Скажіть, будь ласка, котра година?

-Зараз... (11.10)

а) десять (хвилин) по дванадцятій;б) за десять (хвилин) одинадцята;

в) десять (хвилин) дванадцять;г) десять хвилин по одинадцятій.

31.Визначте речення, де правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Замовляючи проспекти у видавництві „Ленвіт”, вони вам коштуватимуть на 30 % дешевше.

б) Узагальнюючи довідкові матеріали, нашу увагу привернув минулорічний акт інвентаризації.

в) Задовольняючи чисельні прохання й пропозиції, закон нарешті було ухвалено.

г) Усвідомлюючи переваги механізму управління господарською системою, представники влади повинні знайти раціональні та ефективні засоби реалізації нової програми.

32.Визначте, у якому рядку між словами треба вживати прийменник в:

а) мовна політика (у,в) Україні, знайшла (у,в) каталозі, винахід (у,в) історії людства;

б) (у,в) процесі консолідації української нації, (у,в) умовах капіталізму, погляд (у,в) майбутнє;

в) жити (у,в) Лисичанську, працювати (у,в) парламенті, (у,в) таких ситуаціях виникає потреба;

г) революційно-демократичний рух (у,в) Східній Галичині, служити (у,в) армії, заперечення (у,в)формі запитання.

33.Граматично правильно побудоване речення:

а) Оглядаючись назад, у пам'яті зринають незабутні події Другої світової війни.

б) Вивчаючи всесвітню історію, у нас не було ніяких проблем.

в) Пропозиції по поліпшенню роботи ухвалені одностайно.

г) З 1999 року ООН почала розробляти стратегію розвитку людства.

34.Знайдіть речення, що не потребує редакторського втручання:

а) Думки з цього приводу були наступні.

б) Випускники повинні більш відповідальніше ставитися до навчання.

в) Першого вересня ви почуєте привітання ректора університету.

г) Студенти висловлюються за необхідність демократизації суспільства.

35.Визначте рядок, у якому неправильно дібрано український відповідник:

а) подписка на журналы - передплата на журнали; подписка о невыезде - підписка про невиїзд; возместить убытки - відшкодувати збитки;

б) по делам службы - по службовим справам; отстраниться от дел - відійти від справ; под открытым небом - просто неба;

в) основания для прекращения - підстави для припинення; личное дело (документ) - особова справа; комиссия по вопросом - комісія з питань;

г) оказывать сопротивление - чинити опір; привлечение партнёра - залучення партнера; определиться в следующих вопросах - визначитися з таких питань.

 
Контрольна робота для студентів-заочників спеціальностей «Журналістика» і «Видавнича справа та редагування» Орфоепія та акцентологія української мови

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:
 1. 1.     Дослідники виділили кілька типів співрозмовників. Охарактеризуйте кожен з названих типів. За якими ознаками можна встановити певний тип?
 • Безглузда людина.
 • Позитивна людина.
 • Всезнайко.
 • Балакун.
 • Боягуз.
 • Неприступний.
 • Незацікавлений.
 • «Велике цабе».
 1. 2.     Виконайте вправи з техніки мовлення.
 2. 3.     Вивчіть напам’ять по 4 скоромовки російською й українською мовами.
 3. 4.     Запишіть поданий текст, використовуючи знаки партитури.

а) Справжня любов до народу – прекрасна річ; порядна і чесна людина сприймає її як належне, тому багато про це не говорить; так само, як порядний чоловік не кричить на цілий світ про свою любов до жінки, родини і так далі. Справжня любов оберігає, приносить жертву – і, головне, працює (Т.Ґ. Масарик).

5. Дослідники визначили 30 якісних ознак (позитивних/негативних) мовлення радіо- і тележурналістів. Напишіть рецензію на відому медійну людину, максимально використовуючи названі якісні ознаки.

а) загальна оцінка мовлення: приємне/неприємне, природне/неприродне, виразне/монотонне, манера викладу активна/пасивна, виявлено зацікавленість/байдужість, плавне/переривчасте, невимушене, вільне/скуте, невільне, емоційне/неемоційне, щире/нещире, довірливе, м’яке/сухе, офіційне;

б) інформативна дієвість: зрозуміле/незрозуміле, цікаве/нецікаве, легке/складне для сприйняття, інформативно насичене/ненасичене, логічне/нелогічне;

в) ступінь довірливості до звукового тексту: правдоподібне/неправдоподібне, переконливе/непереконливе, авторитетне/неавторитетне, таке, що викликає/не викликає співпереживання, викликає/не викликає зорового уявлення, викликає/не викликає бажання діяти.

г) інші ознаки: природність/неприродність інтонації, природний/неприродний темп, природна/неприродна гучність, чіткий/нечіткий ритм, семантичний центр висловлювання виділяється чітко/недостатньо, темп стабільний/нестабільний, чітке/нечітке членування на мовленнєві відрізки, широкий/вузький діапазон голосу, чіткий/нечіткий початок абзацу.

6. Прочитайте слова, дотримуючись орфоепічних норм сучасної української літературної мови. Поясніть, які звукозміни зумовили невідповідність між написанням і вимовою:

Кожух, Великдень, не спиться, отже, людський, пісня, любов, легкий, анекдот, дивишся, молодший, з жалю, агентство, надсипати, одинадцять, відсутній, дьогтю, потуги, канадці, перемогти, слідчий, відси, злізши, рідший, посуха, аякже, ось де, норвежці, ходжу, сила, ребро, делегат, чимдуж, явище, черговий, навичка, передпліччя, чемпіон, нижче, м’яч, м’язи, п’єдестал, тьмяний, журі, капюшон, ґвалт, ґатунок, ґума, ґумовий, зиґзаґ, зиґзаґоподібний, розбити, розповісти, став, ходив, вранці, завдання, правда, віджимання, приїжджий, дзюдо, пробуджуватися, віджатися, дзвінок, відзначити, легкоатлет, кидки, боротьба, футбол, баскетбол, здібність, гадка, стрибки, відтінок, низький, бадмінтон, біг, тулуб, фізкультура, ходьба.

7. Поставте наголос у словах, користуючись орфоепічним словником.

Адже, агрономія, апостроф, новий, гуртожиток, читання, середина, ознака, черговий, переобрання, переобраний, штрикати, юрмитися, решето, кухонний, перепис, приязнь, феномен, яловичина, до ладу, бадьористий, циган, морозостійкий, хрещений, випадок, листопад, грошей, грошам, позаторік, цемент, кілометр, свята, завдання, вимова, каталог, помилка, виразний, ознака, в цілому, аркушевий, багатошаровий, бездоглядний, весняний, видатковий, вимога, осока, партер, з-посеред, ковзкий, мозолистий, шлунковий, ярмарковий, бурштиновий, вихровий, вичерпний, жевріння, залозистий, надлишок, перепустка, самопізнання, абетковий, вальдшнеп.

8.Перекладіть слова українською мовою, з’ясуйте відмінність наголошення в обох мовах.

Крапива, диспансерный, ольха, комната, нарост, доска, колесо, дрова, стихотворения, алфавит, фарфор, рефери, дочь, центнер, чернозём, многочисленный, ворота, выходной, перескочить, подошва, одиннадцать, семьдесят, подруга, живопись, ненавидеть, тонкий, спина, приятель, решето, середина, статуя, шофер, эксперт, еретик, черствый, бородавка, чернослив, рукопись, шелковый, везти, везем, столяр, кухонный.

9. Визначте слова з дублетним наголосом.

Байдуже, бюрократія, винагорода, морозостійкий, термометр, наглядач, маслити, Батьківщина, завдання, дочиста, дровник, якось, замертво, залишити, молодик, новий, хуга, читання, залишити, неспроста, нести, відсотковий, мабуть, алфавіт, позаторік, дипломатія, позаочі, впритул, Великдень, Водохреще, жалюзі, батьківський, глибоко, завжди, заголовок, задарма, зблизька, шкода, ялинковий, юдоль, плести, зручний, милостивий, морозець, помилка, сільськогосподарський, таланити, камбала.

10.Вставте слова з правильним наголосом.

Практичне заняття з культури (української, української) мови переноситься на вівторок. (Русло, русло) ріки обміліло. Кожного ранку я (роблю, роблю) зарядку. Моя сестра (разом, разом) із сусідською дівчинкою пішла на прогулянку. Пора наливати каву в (чашки, чашки). Сьогодні на занятті присутні (чотирнадцять, чотирнадцять) студентів. Жаль, що ми не купили (того, того) костюма. (Замело, замело) дорогу снігом – ні проїхати, ні пройти. У нас велика сім’я: три (брати, брати) та дві сестри. Я (кажу, кажу), що треба привести в порядок наш сад. (Верба, верба) нахилила своє гілля над самою водою. (Батьківські, батьківські) збори відбудуться о шостій. Як гарно вранці (босоніж, босоніж) пройти по траві. Дідові вже минуло (вісімдесят, вісімдесят). До (мого, мого) вікна прилетів голуб. На День Перемоги всі ветерани (несли, несли) квіти до могили Невідомого солдата. Мама лягла відпочити, тому що в неї заболіла (спина, спина). Літак летів дуже (високо, високо, високо) в небі. Моя маленька сестричка, допомагаючи мамі, побила (тарілки, тарілки). Леся Українка колись зупинялася в (цьому, цьому) будинку. Надійка (заплела, заплела) у косу червоний бант. У нашому місті працює (оптовий, оптовий) ринок. У (гаю, гаю) тихо, спокійно, аж велично. (Широко, широко, широко) розтягнулись поля пшениці. Полохливі (зайці, зайці) розбіглися в різні (боки, боки). На (тому, тому) з’їзді письменників підіймалося багато важливих питань. Кожного ранку водії повинні (розвезти, розвезти) свіжий хліб. Мама завжди дає мені з собою (легкий, легкий) сніданок. Друкарня планує цього року (видання, видання) тлумачного словника. Багато дітей займається в гуртку (виразного, виразного) читання. Ці (вірші, вірші) треба вивчити напам’ять протягом модулю. Із (цього, цього) будинку добре видно міський драмтеатр. Мати попросила мене (відвести, відвести) молодшу сестру в дитсадок. Смажена (камбала, камбала) дуже смачна.

 

Орфоэпия и акцентология русского языка

 

11.Укажите в произношении приведённых ниже слов допустимые варианты и дайте их нормативно-стилистическую характеристику.

Конечно, скучно, яичница, пустячный, скворечник, прачечная, горчичный, подсвечник, нарочно, Ильинична, Саввична, булочная, молочный, копеечный, порядочный, двоечник, сливочный, подсолнечный, конечный, маскировочный, доносчик, подписчик, заказчик, грузчик, счастье, считать, исчерпать, расчистить, бесчеловечный, мужчина, перебежчик, вожжи, визжать, позже, жужжать, разжать, безжалостный, изжога, сжёг, почта, мечта, прочту, уничтожить, ни за что, чтобы, ничто, нечто.

12.Поставьте ударения в словах, соблюдая нормы современной русской акцентологии.

Алфавит, апостроф, арбуз, аристократия, афиняне, баловать, баловаться, боязнь, брала, бутыль, бюрократия, верба, вероисповедание, в горах, ворота, втридорога, гастрономия, глашатай, грушевый, гусеница, диспансер, договор, доска, доску, досуг, жалюзи, забралась, заговор, за руку, зверям, звонит, звонят, злоба, знамение, искра, йогурт, казаки, казаков, камбала, каталог, каучук, кашлянуть, кедровый, километр, квартал, кладовая, коклюш, комбайнер, коромысло, крапива, красивее, кремень, крестьянин, кулинария, кухонный, лгала, ломоть, маляр, маркетинг, мастерски, мельком,  мизерный, мусоропровод, наверное, наголо, надолго, намерение, ненависть, нормировать, обеспечение, облегчить, осведомить, отчасти, осока, паралич, перчить, петля, пиццерия, плато, плесневеть, подошва, понять, приговор, приданое, принудить, простыня, процент, пурпур, ракушка, распоясаться, рвала, ремень, решето, свекла, силос, сироты, сливовый, соломинка, сорвала, средства, статуя, стенография, столяр, таможня, тефтели, украинский, усугубить, фарфор, фольга, ходатайство, хозяева, цемент, центнер, цыган, черпать, щавель, эксперт, эпиграф, юродивый.

13.Поставьте ударение в словах и укажите его роль: 1) различает значение слов; 2) различает формы слов; 3) придаёт слову нелитературную окраску (разговорную, просторечную, народно-поэтическую); 4) придаёт слову стилистическую окраску; 5) является двояким и не изменяет слова; 6) неправильный вариант.

Авторы – автора, принцип – принцип, джинсовый – джинсовый, музыка – музыка, уха – уха, годы – года, револьвер – револьвер, шёлковый – шелковый, честный – честной, молодёжь – молодежь, портфель – портфель, баржа – баржа, широко – широко, замок – замок, стрелки – стрелки, дефис – дефис, реки – реки, головы – головы, ирис – ирис, высоко – высоко, автозаводской – автозаводский, атлас – атлас, звонишь – звонишь, броня – броня, мышление – мышление, груженный – гружёный, даренный – дарёный, девица – девица, пахнуть – пахнуть, танцовщица – танцовщица, заводской – заводский, занятый – занятой, запасный – запасной, лавровый – лавровый, марганцевый – марганцовый, молодец – молодец, образы – образа, нажитый – нажитой, налитый – налитой, обжитый – обжитой, община – община, призывный – призывной, умерший – умерший, развитый – развитый – развитой, угольный – угольный, характерный – характерный, шёлковый – шелковый, языковой – языковый, хлопок – хлопок, мою – мою, творог – творог, компас – компас, иначе – иначе, орган – орган, феномен – феномен, хаос – хаос.
Науковий стиль (контрольна)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 22 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Завдання 1.

 

Доберіть текст наукового стилю (жанр стаття) за вашим фахом (запишіть бібліографічні лані, додайте до контрольної роботи ксерокопію обраного тексту або роздрукований оригінал). Поясніть чому цей текст належить до наукового стилю, визначте підстиль. До цього тексту складіть план, конспект, відгук. Випишіть з тексту усі терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації(загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

Завдання 2.  

 

Запишіть початок і кінцівку виступу наукової доповіді (за фахом).

Завдання 3.

 

Доберіть текст російською мовою (100 слів) з підручника вашого фаху (подайте ксерокопію, або роздрукований варіант оригіналу), запишіть бібліографічні дані підручника. Перекладіть текст українською мовою. Випишіть проблемні зони, які виникають під час перекладу, прокоментуйте, у чому полягає складність перекладу.

Завдання 4.

 

 

Доберіть тексти різних стилів (п’ять) за вашим фахом (надрукуйте тексти, подайте бібліографічні відомості). До якого стилю належить кожен текст? Визначте підстиль, жанр. Доведіть письмово, що цей текст належить до саме цього стилю, підстилю, жанру? (Визначте лексичні, стилістичні особливості).

 

Література
Науковий стиль

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Завдання 1.

Доберіть текст наукового стилю (жанр стаття) за вашим фахом (запишіть бібліографічні лані, додайте до контрольної роботи ксерокопію обраного тексту або роздрукований оригінал). Поясніть чому цей текст належить до наукового стилю, визначте підстиль. До цього тексту складіть план, конспект, відгук. Випишіть з тексту усі терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації(загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

Завдання 2.

Запишіть початок і кінцівку виступу наукової доповіді (за фахом).

Завдання 3.

Доберіть текст російською мовою (100 слів) з підручника вашого фаху (подайте ксерокопію, або роздрукований варіант оригіналу), запишіть бібліографічні дані підручника. Перекладіть текст українською мовою. Випишіть проблемні зони, які виникають під час перекладу, прокоментуйте, у чому полягає складність перекладу.

Завдання 4.

Доберіть тексти різних стилів (п’ять) за вашим фахом (надрукуйте тексти, подайте бібліографічні відомості). До якого слино належить кожен текст? Визначте підстиль, жанр. Доведіть письмово, що цей текст належить до саме цього стилю, підстилю, жанру? (Визначте лексичні, стилістичні особливості).

Література

 
Контрольна з української мови

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 11 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Науковий етикет. Підготовка до участі в науковій дискусії, полеміці. Правила поводження учасників дискусії. Поясніть поняття коефіцієнт корисної дії (ККД) наукової дискусії, полеміки, диспуту. Що є його складовими і від кого та чого він залежить?

2. Скласти речення зі словосполученнями

3. Закінчити речення

4. Перекласти українською мовою

5. Доберіть наукову статтю за фахом. Напишіть анотацію на цю статтю. До роботи обов’язково додайте ксерокопію даної статті.

Література
Контрольна з української мови

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 8 стор.
Вартiсть: 25 грн.


Змiст:

1. Відгук як критичне осмислення наукової праці. Реквізити відгуку. Стандартні лексико-граматичні звороти для вираження оцінки роботи. Написати відгук на текст юридичного фаху

2. Скласти речення зі словосполученнями.

3. Закінчити речення

4. Перекласти українською мовою

5. Доберіть наукову статтю за вашим фахом. Напишіть анотацію на цю статтю. До роботи обов’язково додайте ксерокопію даної статті

Література