перейти на сайт>>

АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

ID роботи: 7351
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади управління  активних і пасивних операцій комерційного банку

1.1. Сутність активних операцій комерційного банку

1.2. Сутність пасивних операцій комерційного банку

1.3. Нормативно-правове регулювання проведення активних та пасивних операцій

2. Аналіз та оцінка управління активних і пасивних операцій комерційного банку пат «промінвестбанк»

2.1.Фінансовий стан та результати діяльності ПАТ «Промінвестбанк»

2.2. Аналіз активних операцій комерційного банку ПАТ «Промінвестбанк»

2.3. Аналіз пасивів балансу

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВНИМИ ТА ПАСИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК».

3.1. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій

3.2. Методи управління активними та пасивними операціями на прикладі ПАТ «Промінвестбанк»

Висновки

Використана література

ДодаткиВисновок:

Отже, операції комерційних банків доцільно розділити на: пасивні операції, за допомогою яких акумулюються власні, залучені та запозичені ресурси; та активні операції - які поділяються на кредитні, інвестиційні внутрішньосистемні (кооперативні) та інвестиційні зовнішні. Деталізація інформації про ці операції дозволить оптимізувати управлінські рішення і оцінку ефективності діяльності цих установ.

Сучасний стан розвитку банків­ської системи України ставить перед банкірами проблему формування ефективної структури пасивів і активів комер­ційного банку.

Активні операції - це операції з розміщення мобілізованих комерційним банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності з метою одержання доходу та забезпечення своєї ліквідності. У структурі активних операцій найбільшу частину займають кредитні операції - кредитування своїх членів або інших кредитних спілок на умовах платності, строковості та забезпеченості, як основна діяльність, спрямована на досягнення мети створення цих організацій. Розміщуючи кошти в активи банки постійно слідкують за тим щоб частка коштів залишилась у вигляді обов’язкових та вільних резервів, щоб тривалість вкладень в активи відповідала тривалості залучення коштів в пасиви. Крім того кредитні операції банків (в активи) призводить до появи додаткових коштів в пасивах. Все це вимагає від банків управління активними і пасивними операціями в їх взаємозв’язку як єдиним комплексом банківської діяльності. [31,c.99]

Пасивні операції - це сукупність операцій, що забезпечують формування ресурсів комерцій­ного банку. Ресурси комерційних банків - це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання певних операцій, їх поділяють на власні, залучені і позичені. Власний капітал становить майже третину усіх ресурсів, залучені і позичені - близько 70%.

Початковим етапом оцінки стану банку при комплексному управлінні ак­тивами і пасивами є проведення структурного аналізу, коли зосереджуються на відносній важливості окремих видів активів і пасивів та відповідних їм доходах і витратах. Структурний аналіз проводиться для виявлення достатності рівня диверсифікації банківських операцій, визначення ступеня залежності від розви­тку зовнішньої ситуації на різних сегментах ринку банківських послуг, від зага­льноекономічних і регіональних тенденцій тощо і дозволяє зробити попередні висновки щодо рівня ризику за операціями.

Проведений структурний  аналіз діяльності ПАТ «Промінвестбанк» свідчить про погіршення фінансової діяльності даної банківської установи в аналізованому періоді. Валюта балансу ПАТ «Промінвестбанк» в аналізованому періоді скоротилася майже на 10%. Найбільше занепокоєння викликає зменшення суми високоліквідних  активів на 1,89 %. Якщо така тенденція буде продовжуватися, то це  може привести до  проблем з ліквідністю банку.

Щодо ефективності проведення пасивних операцій ПАТ «Промінвестбанк» в аналізованому періоді слід зазначити, що в цілому динаміка  капіталу оцінюється позитивно, тому що є наявність  збільшення статутного капіталу та резервів банку, що сприяє підвищенню фінансової стійкості банку.

Разом з тим негативним фактором є різне скорочення обсягів  зобов’язань на 4,7 %, було викликано, насамперед, зменшенням обсягів  залучених коштів.  Це є негативною тенденцією, яка свідчить про падіння ресурсної бази комерційного банку, його розвиток та погіршення фінансового стану.

Проаналізувавши отримані показники банківської діяльності, ми робимо висновок, що ефективність банківської діяльності в аналізованому періоді дещо знизилася. У зв’язку з цим актуальним завданням, що стоїть сьогодні перед ПАТ «Промінвестбанк» є розробка ефективної стратегії управління активними та пасивними операціями.

Управління активами і пасивами - діяльність банку щодо проведення фінансових операцій з метою підтримання ліквідності, оптимізації ризиків його комерційної діяльності, хеджування таких ризиків, коригування валютних позицій банку, здійснення операцій, що належать до інвестиційної та фінансової діяльності банку.

Завдання ПАТ «Промінвестбанк» щодо управління активами і пасивами, пов´язуються із стабільною базою доходів, а це передбачає акцент на розвиток традиційних послуг банку, на довгострокове і комплексне обслуговування клієнтів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: