перейти на сайт>>

Організація та шляхи вдосконалення обліку витрат і калькуляція собівартості робіт машинно-тракторного парку

ID роботи: 6480
Тип роботи:
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні та правові засади організації обліку витрат і калькуляція собівартості робіт машинно-тракторного парку

1.1.Економічний зміст обліку процесу виробництва, класифікація затрат та завдання обліку процесу виробництва

1.2 Нормативно-правові засади організації обліку виробництва

1.3 Проблемні питання обліку витрат

Розділ 2. Організація обліку витрат і калькуляції собівартості робіт машинно-тракторного парку

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2 Аналіз стану облікової політики

2.3 Організація бухгалтерського обліку витрат і  калькуляції собівартості робіт машинно-тракторного парку

2.3.1 Стан первинного обліку витрат і калькуляції собівартості робіт машинно-тракторного парку

2.3.2 Організація аналітичного та синтетичного обліку процесу калькуляції собівартості  робіт машинно-тракторного парку

2.3.3 Калькуляція собівартості робіт машинно-тракторного парку і порядок закриття рахунків

Розділ 3. Шляхи вдосконалення організації обліку витрат і калькуляції собівартості робіт машинно-тракторного парку

3.1 Вдосконалення організації первинного обліку

3.2 Удосконалення організації обліку шляхом впровадження 1С:Підприємство

Висновки та пропозиції

Список використаних джерелВисновок:

В усіх сферах економічного життя України здійснюється процес реформування. Дієвість і ефективність реформ досягається лише за умови їх повноцінного інформаційного забезпечення для вибору альтернативних управлінських рішень з метою досягнення кращих фінансових результатів.

У результаті реформування відносин власності в сільському господарстві виникли нові організаційно-правові господарські структури, зокрема, селянські (фермерські) господарства, спілки селян, акціонерні товариства, кооперативи тощо. Діяльність нових господарських формувань диктує необхідність зміни обліку процесу сільськогосподарського виробництва, зокрема, побудови раціональної системи обліку витрат, виходу продукції.

Облік виробництва повинен забезпечити одержання достовірних даних про досягнутий його рівень, які необхідні для управління, контролю за додержанням норм виробничого споживання засобів і предметів праці та живої праці з метою обчислення собівартості продукції та оцінки діяльності підприємства.

Класифікація витрат потрібна для визначення вартості продукції та відповідно для ціноутворення. Велике значення класифікації витрат в управлінні ними і, перш за все, при калькулюванні собівартості продукції для різних потреб управління.

Підприємства повинні здійснювати докладний аналіз доцільності застосування певних елементів облікової політики. Але це правило ніде не регламентовано, відповідно, методи облікової політики обираються за принципом легкості вжитку або звичності, що і призводить до викривлення фінансового результату.

Відсутність конкретної відповідальності за застосування методів облікової політики, які не сприяють об'єктивному визначенню фінансового результату, також обумовлює використання певних методів без здійснення детального аналізу.

Машинно-тракторний парк є однією з головних складових процесу виробництва сільськогосподарської продукції, а тому від обґрунтованості та виваженості управлінських рішень щодо його експлуатації багато в чому залежить собівартість окремого виду продукції. Робота машинно-тракторного парку у рослинництві обґрунтована рядом особливостей, що впливають на побудову обліку витрат. Запропонована методика порядку обліку та розподілу витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку дозволить посилити контроль за витратами та підвищити достовірність інформації для проведення оперативного обліку і прийняття управлінських рішень.

Типові форми облікових листів тракториста-машиніста та дорожніх листів трактора не дають можливості здійснення щоденного контролю за кількістю виданого пального та його залишку на кінець дня.

В Обліковому листі тракториста-машиніста та дорожньому листі трактора необхідно дописати графи: «Енергетичний еквівалент» та «Час продуктивної роботи».

Крім того в обліковому листі тракториста-машиніста необхідно:

додати рядок «Разом» де буде обчислюватися кількість відпрацьованих годин за період на який виписаний обліковий лист, фактично виконано гектарів, заробітна плата, в тому числі основна і додаткова, тракториста-машиніста та причіплювачів а також такі графи, як «Видано пальне: кількість, підпис заправника» та «Залишок пального на кінець дня»;

забрати графи: «Коефіцієнт переводу», «Фактично виконано в переводі на умовні гектари», «Виконано змінних норм».

А в дорожньому листі трактора забрати графи «Клас вантажу», «Шифр основної оплати», «Коефіцієнт переводу», «Умовні гектари».

Форма накопичувальної відомості не дає можливості зібрати інформацію про загальну суму витрат на утримання та експлуатацію кожного трактора, комбайна та інших агрегатів, закріплених за відповідним структурним підрозділом, а передбачені для групування показники є дублюванням вже наявних даних в облікових (дорожніх) листах.

Існуюча система обліку роботи машинно-тракторного парку призводить до штучного збільшення обсягів виконаних робіт в умовних еталонних гектарах. Тому ми пропонуємо в якості узагальнюючої одиниці роботи машинно-тракторного парку використовувати витрати енергії агрегатів, які вимірюються у Мега Джоулях. Пропорційно до цієї ж бази ми пропонуємо розподіляти витрати на утримання та експлуатацію сільськогосподарської техніки.

На витрати енергії сільськогосподарських машин, що використовуються при виконанні технологічної операції впливають марка агрегата, його енергетичний еквівалент та час продуктивної роботи.

Автоматизація обліку госпо­дарської діяльності стає необхідною в су­часному вирі прогресивних комп’ютерних технологій, проте вона ще й досі не набула масовості у вітчизняних аграрних підприєм­ствах. Суб’єкти господарювання не поспі­шають впроваджувати інновації електро­нного управлінського обліку і цим самим гальмують власний економічний розвиток.

А втім ведення автоматизованого обліку виробництва продукції рослинництва дасть можливість глибше вивчити залежність об­сягів виробництва та витрат на виробництво від факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Проведений аналіз уможливить точніше визначити фактичну собівартість виробленої продукції та прийняти адекватні управлінські рішення. Ще однією перевагою автоматизованого управлінського обліку є можливість автоматичного порівняння пла­нової собівартості із фактичною та аналізу виявлених відхилень. Одержання такої еко­номічної інформації у досить короткі термі­ни позитивно вплине на організацію мене­джменту суб’єкта господарювання.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: